صفحه دسته بندی

شاعرانه

در اینجا مطالب مرتبط به دسته بندی شاعرانه را مشاهده میکنید لذت ببر دوست خوب من.

مطالعه مطالب شاعرانه

شاعرانه

چون دوستت می دارم

چون دوستت می‌دارممجبور نیستی آن‌گونه که روز آشنایی‌مان بودیباقی بمانیچون دوستت می‌دارممجبور نیستی خود را محدود کنیبه تصویری که از تو زنده مانده در منچون دوستت می‌دارممی‌توانی در خودت ببالیچیزهای جدیدی کشف کنی در ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2021-03-17

80 1,796

شاعرانه

ماهپاره‌ای کوچک

ماهپاره‌ای کوچکاز زمين برای خويش می‌سازيمکلام نشاط آور تو را می‌کاويمو سخنان لطيف مراخنده‌هايمان رااشک‌هايمان راشادی‌هايمان راغم‌هايمان راو درخت کوچکی رامی‌کاريمآرامش تو راو سکوت مراآرمان‌هايمان ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2021-03-19

80 1,760

شاعرانه

گريه کرديم دو تا شعله ی خاموش شده

گريه کرديم ...دو تا شعله ی خاموش شدهگريه کرديم...دو آهنگ فراموش شدهپر کشيديدم، بدون پرِ زخمي با همعشق بازيِ دوتا کفتر زخمی با هممرگ پشت سرمان بود، نمی دانستيمبوسه ی آخرمان بود، نمی دانستيم...زندگی حسرت يک شادی معمولی ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2021-04-01

84 2,020

شاعرانه

همیشه اونی که عاشقتره

همیشه اونی که عاشقتره یکم بیشتر حساسه یکم زیادتر بغض میکنه یکم سریعتر دلش تنگ میشههمیشه اونی که عاشقترهقلبش یه نمه تند تر میزنه وقتِ بوسه یکم کم طاقت ترهیکمی زودتر می بخشه، میگذرههمیشه اونی که عاشقترهمیگه "یکم بیشتر ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2020-05-03

352 5,112

شاعرانه

گاندی خطاب به همسرش چه زیبا نوشت

خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ؛زیاد نزدیک به هم می سوزیم،و زیاد دور از هم ، یخ می زنیم .تو نباید آنکسی باشی که من میخواهم،و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی.کسی که تو از من می خواهی بسازی،یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت.من ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2019-11-05

544 11,784

شاعرانه

وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد

وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسدمرده آن تن که بدو مژده جانی نرسدسیه آن روز که بی‌نور جمالت گذردهیچ از مطبخ تو کاسه و خوانی نرسدوای آن دل که ز عشق تو در آتش نرودهمچو زر خرج شود هیچ به کانی نرسدسخن عشق چو بی‌درد بود بر ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2020-05-28

368 4,784

شاعرانه

نیایش به سبک شعر با خدا

عاشقان،اینجا کلاس درس ماست...ما همه شاگرد و استادش خداست...درس آن راه کمال و بندگیست...شیوه انسان شدن در زندگیست...امتحانش ازکتاب معرفت...نمره اش ایمان وتقوا، منزلت...با عمل تنها بود این آزمون...از مسیر عقل رفتن تاجنون...باید ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2020-04-27

364 4,496

شاعرانه

ای رفته کم کم از دل و جان

ای رفته کم کم از دل و جان! ناگهان بیامثل خدا به یاد ستمدیدگان بیاقصد من از حیات، تماشای چشم توستاز چشم زخم بدنظران در امان بیاجام شراب نیست که در کف گرفته استخون می خورد ز دست غمت ارغوان بیاای لحظه ای که در سر هر شاخه فکر ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2020-09-01

196 3,568