ریشه ضرب ‌المثل جواب ابلهان خاموشی است

کافه داستان وبلاگ ریشه ضرب ‌المثل جواب ابلهان خاموشی است

ریشه ضرب ‌المثل جواب ابلهان خاموشی است

نقل است که شیخ الرئیس ابوعلی سینا وقتی از سفرش به جایی رسید اسب را بر درختی بست و کاه پیش او ریخت و سفره پیش خود نهاد تا چیزی بخورد . روستایی سوار سوار بر الاغ آنجا رسید .از خرش فرود آمد و خر خود را در پهلوی اسب ابوعلی سینا بست تا در خوردن کاه شریک او شود و خود را به شیخ نهاد تا بر سفره نشیند.

شیخ گفت: "خر را پهلوی اسب من مبند که همین دم لگد زند و پایش بشکند." روستایی آن سخن را نشنیده گرفت، با شیخ به نان خوردن مشغول گشت. ناگاه اسب لگدی زد. روستایی گفت: "اسب تو خر مرا لنگ کرد."

شیخ ساکت شد و خود را لال ظاهر نمود. روستایی  او را کشان‌کشان نزد قاضی برد. قاضی از حال سوال کرد. شیخ همچنان خاموش بود. قاضی به روستایی گفت: "این مرد لال است؟"

روستایی گفت: "این لال نیست بلکه خود را لال ظاهر ساخته تا اینکه تاوان خر مرا ندهد. پیش از این با من سخن گفته."

قاضی پرسید: "با تو سخن گفت؟"

او جواب داد: "گفت خر را پهلوی اسب من نبند که لگد بزند و پایش بشکند." قاضی خندید و بر دانش شیخ آفرین گفت.

شیخ پاسخی گفت که زان پس در زبان پارسی مثل گشت: "جواب ابلهان خاموشی است."


#ریشه_ضرب_‌المثل

مدیر کافه داستان

مدیر جوان عاشق خسته متن و غرق در نوشتن و خواندن زندگی شبانه روزی من در مطالعه و گرد آوری و تولید داستان های زیبا برای شما عزیزان هست خواشمندم ما رو حمایت کنید.


ads

کامنت ها بسته است